Съвременната кинезитерапия е комплексна. Физическа, психическа и социална, тя има голямо значение за възстановяването на болните и подобряване на физическата им активност. Характерно за пациентите над 60 години е полиморбидността – наличието на повече от едно заболяване.

Кинезитерапията се прилага се при почти всички заболявания. Използва се широко в ортопедията и травматологията, след операции, фрактури, прекарани инсулт, инфаркт и др. Кинезитерапията се прилага както превантивно, така и след изкарани заболявания и други патологични състояния на организма в един или друг стадий на тяхното протичане.

Няма възрастови противопоказания и странични действия. Чрез упражнения за подобряване функцията на опорно-двигателния апарат, на дихателната и сърдечно-съдовите системи се подобрява качеството на живот и неговата продължителност.

Понятието кинезитерапия в най-широк смисъл означава лечение чрез движение. В него се включват всички видове и форми на движението като лечебен фактор. Кинезитерапията е едно от най-важните рехабилитационни мероприятия при редица болни и особено при инвалидите. Възстановяването на увредени или загубени функции не е възможно без целенасочено лечение и без движение.

Кинезитерапията има два основни раздела:

Пасивна кинезитерапия

Тя включва в себе си начини и средства, при които болният участва пасивно, без сам да извършва волеви движения. Прилага се при заболявания на опорно-двигателната система и/или на нервната система. Може да бъде използвана за превенция от патологични изменения в тъканите, причинени от продължително състояние на покой, както и за разнасяне на кръвоизливи.

Пасивната кинезитерапия обхваща всички движения, в които човек участва пасивно или не прави волеви движения. В този случай движението се извършва от друго лице или чрез специални апарати и приспособления.

Активна кинезитерапия

Характерно за активната кинезитерапия е активното и съзнателно участие на самия болен, който волево изпълнява движенията от назначения лечебен комплекс. Целта й е да се придобият нови или да се възстановят нарушените функции на организма.

Видове активна кинезитерапия

Лечебна гимнастика

Особено средство на лечебната гимнастика са гимнастическите упражнения. Те са най-достъпното лечебно средство. Прилагат се при почти всички заболявания и навсякъде (в леглото на болния, във водата, в специалните кабинети за лечебна гимнастика, на открито).

Под влияние на системното прилагане на различни упражнения у болните се подобрява кръвообращението и лимфообращението, обмяната на веществата, укрепват дихателните мускули, усилва се консумацията на кислород, повишават се функционалните възможности на дихателния апарат, което спомага съществено за предотвратяване на хипостатичните пневмонии и другите усложнения при оперираните болни и при продължително залежалите се. Системните упражнения спомагат за подобряване на двигателните функции на стомашно-чревния път, което също има голямо значение при лежащо болните.

Лечебната гимнастика активира всички функции на организма. Системното използване на физически упражнения повишава общата резистентност на организма. Експерименталните изследвания на редица автори са показали, че дори психомоторната представа за физическо движение повишава възбудимостта на зрителните центрове, максималното и минимално артериално налягане, учестява пулса.

Трудотерапия

Тя е вид активна кинезитерапия, при която като лечебно средство се използва целенасочена трудова дейност, съобразена със състоянието на болния (психично състояние, вид и стадий на заболяването и др.). Целта е да се придобият нови или да се възстановят нарушените функции по пътя на обмислен, подходящ за всеки болен подбор на трудови задачи.

Теренно лечение

Теренното лечение (лечебно ходене) е вид активна кинезитерапия, при която най-автоматизирания двигателен навик у човека – ходенето се използва с лечебна цел. Това става чрез привикване и трениране на организма към постепенно нарастващо физическо натоварване.

Игри и елементи на спорт (Ерготерапия)

Играта са специално организирани физически упражнения. Характерна за тях е, че се извършват групово и имат състезателна цел. Игрите биват:

  • Слабо подвижни игри.
  • Полуподвижни игри.
  • Подвижни игри.
  • Танци

Влиянието на игрите и спорта се използва с цел запазване на работоспособността, запазване на самочувствието и самоинициативността, поддържане и разширяване на контактите в общността.

Спортната програма се съобразява със състоянието на болния. Включват се в участие и хора с тежки функционални увреждания. При тях игрите се провеждат от положение седеж или с подвижна инвалидна количка.

Спортните състезателни изисквания и правила се съобразяват със степента на увреждане.

Запишете се за нашия бюлетин
и получавайте най-новите неща покрай нас.